Regulamin dokonywania zakupów w sklepie Krainadziecieca.pl

§ 1 Postanowienia ogólne 

Sklep internetowy działający pod adresem krainadziecieca.pl prowadzony jest przez:

Kraina Dziecięca
ul. Strumieńska 1372
43-385 Jasienica
NIP: 937 240 22 77

- zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

Dane kontaktowe:
Adres e-mail: krainadziecieca.pl@gmail.com
Tel: 691 621 877

 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem krainadziecieca.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- przeglądarki internetowe :  Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza,  Internet Explorer 8.0 lub nowsza,  Opera, Google Chrome

- optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

§ 2 Oferta

Nabywcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

Ceny mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.

Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych

Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu.

 Oferta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie lub pocztą elektroniczną, - 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia,  oraz telefonicznie poprzez kontakt z Obsługą Klienta, na numery przeznaczone do składania zamówień dostępne na stronie internetowej Sklepu - w godzinach pracy sklepu.

Warunkiem złożenia zamówienia przez formularz w sklepie internetowym jest rejestracja.

Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wymagane do realizacji celu umowy.

Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia,
2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
3) wybranej metody płatności

Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.

Klient może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu poprzez kontakt z Obsługą Klienta do momentu przygotowania towaru do wysyłki.

Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia zakupu.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży.

§ 4 Metody płatności i dostawa 

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

Przelewem bankowym na nasze konto.
ING Bank
47105010701000009137537685
Dziecięca Kraina, Agata Szimke-Mendrek
ul. Strumieńska 1372, 43-385 Jasienica

Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki, pokrywa Kupujący.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkty bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży o ile takie występują.

W celu poprawnej wyceny wysyłki należy skontaktować się z biurem obsługi klienta.

Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on obowiązek sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail krainadziecieca.pl@gmail.com. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i   terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie  między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 5 Procedury reklamacji i odstąpienia od umowy 

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – to jest w okresie dwóch lat od daty sprzedaży.  Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia w/w niezgodności, pod rygorem utraty prawa do reklamacji. Warunki i zasady reklamacji uregulowane są przez przepisy szczególne.

Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres:

Kraina Dziecięca
ul. Strumieńska 1372
43-385 Jasienica
NIP: 937 240 22 77

Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@krainadziecieca.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres sklep@krainadziecieca.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W razie dokonania w przedmiocie umowy zmian przekraczających zakres zwykłego zarządu Sprzedawca uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru. 

W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed terminem.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.

§ 6 Ochrona danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest:

Kraina Dziecięca
ul. Strumieńska 1372
43-385 Jasienica
NIP: 937 240 22 77

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego będącego Administratorem danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. oraz realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy, prawidłowego procesu przetworzenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

§ 7 Postanowienia końcowe 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz omega repliki zegarków o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na adres:

Kraina Dziecięca
ul. Strumieńska 1372
43-385 Jasienica
NIP: 937 240 22 77

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy


replica watches uk omega replica replica watches uk omega replica rolex replica