Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych:

Dziecięca Kraina  Agata Szimke-Mędrek 43-385 Jasienica 1372, tel. 691-621-877

II. Cele i podstawy przetwarzania:

 • w celu realizacji warunków umowy kupna sprzedaży na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO [1]):
 • celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach zabezpieczenia prawnego ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (cele dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

III. Kategorie danych, które przetwarzamy:

Będziemy przetwarzać podstawowe dane identyfikacyjne oraz adresowe:

 • imię nazwisko
 • adres
 • adres email (opcjonalnie)
 • finansowe dane identyfikujące (opcjonalnie)

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

 • firma kurierska dostarczająca przesyłkę
 • podmiotom obsługujący serwer sklepu internetowego

 V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

1. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji procesu zamówienia tj. od zawarcia umowy do 30 – dni po zakończeniu realizacji zamówienia.

2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy

3. Twoich danych nie przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

4. Powyższe okresy nie dotyczą danych niezbędnych do przechowywania dokumentacji wymaganej przepisami odrębnymi. np. prowadzenie dokumentacji księgowej. 

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych.
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz w regulaminie dostępnym w Biurze Obsługi Klienta, bądź pod adresem email: krainadziecka.pl@gmail.com

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dokonania rozliczeń i dostarczenia zamówionego towaru
 • korzystania z uprawnień przewidzianych w przepisach szczególnych

 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.


[1] Rozporzządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)replica watches uk omega replica replica watches uk omega replica rolex replica